Podsumowanie szkoleń

Szkolenia pn. Wspólne gospodarzenie w karpackiej przestrzeni to cykl szkoleń dla karpackich samorządowców i liderów lokalnych , które odbywały się na terenie gmin karpackich od marca do listopada 2016 roku.

Tematem naszych spotkań były zagadnienia związane ze zrównoważonym planowaniem przestrzennym w kontekście zadań jednostek samorządowych, a także obowiązków społeczności lokalnych.

Udział w szkoleniach pozwolił włodarzom gmin karpackich na:

  • poszerzenie swojej wiedzy oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie zrównoważonego kształtowania przestrzeni polskich Karpat;
  • wymianę doświadczeń nt. gospodarzenia karpacką przestrzenią;
  • zdobycie praktycznych umiejętności w obszarze zastosowania nowoczesnych narzędzi geoinformacyjnych (geoportale);
  • poznanie znaczenia zielonej infrastruktury w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i zasobów krajobrazowych Karpat;
  • zdobycie informacji na temat instrumentów finansowych dostępnych dla samorządów i społeczności lokalnych.

Tematem przewodnim spotkań było także praktyczne stosowanie zapisów Kodeksu dobrej praktyki kształtowania przestrzeni w Karpatach, zarówno w kontekście wsparcia planowania przestrzennego, jak i ochrony przyrody w gminie. Tematyka szkoleń dotyczyła również zapisów projektu Krajowego Planu Działań (KPD) na rzecz wdrażania w polskiej części Karpat postanowień Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Konwencji Karpackiej jaki powstał w ramach projektu Karpaty Łączą.

 

 

KARPATY ŁĄCZĄ
„Karpaty Łączą" to dzisiaj nie tylko projekt oraz jego bogaty dorobek. Wokół idei tego prostego, a jednocześnie bardzo wyrazistego hasła udało się zgromadzić rzesze ludzi, których połączyła troska o wspólne dobro, jakim jest krajobraz przyrodniczy i kulturowy Karpat. Samorządowcy i władze obszarów chronionych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i świata nauki, przedstawiciele biznesu, liderzy lokalnych społeczności, mieszkańcy terenów górskich i turyści – wszyscy oni tworzą dzisiaj wspólnotę idei, której nośnikiem jest hasło „Karpaty Łączą".
Trwające projekty
Informatorium KarpackieTradycyjne pasterstwo
Zielona infrastrukturaKwietne łąki
Zakończone projekty
Karpaty Łączą
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Od ponad 25 lat realizujemy w Polsce misję UNEP, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej.Propagujemy proekologiczne postawy w społeczeństwie i odpowiedzialność za środowisko w biznesie. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest partnerem jednostek administracji publicznej, władz samorządowych, podmiotów oświatowych oraz firm realizujących politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

W latach 2012 -2016 byliśmy liderem projektu "Karpaty Łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej". Jeszcze kilka lat temu hasło „Karpaty Łączą" było jedynie nazwą tego projektu. Na przestrzeni ostatnich lat, wspólnym wysiłkiem partnerów, udało się zmienić nazwę projektu w piękną ideę. Aktualnie Centrum UNEP/GRID-Warszawa samodzielnie oraz wspólnie z partnerami realizuje projekty zgodne z ideą "Karpaty Łączą".
Kontakt
Patrycja Adamska
Kierownik Zespołu Projektów Karpackich
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
tel.: (22) 840 66 64 lub (+48) 698 630 259