Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne ujęte jest w Art. 5 Konwencji Karpackiej, zgodnie z którym jej Strony prowadzić będą politykę planowania przestrzennego mającą na celu ochronę i zrównoważony rozwój Karpat, uwzględniającą szczególne uwarunkowania ekologiczne i społeczno-gospodarcze występujące w Karpatach i ich ekosystemach górskich oraz zapewniającą korzyści dla lokalnych mieszkańców (Art. 5 ust. 1). 

Konwencja stanowi również, że podczas opracowywania polityki i programów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego Konwencją szczególna uwaga powinna być położona na infrastrukturę i usługi w zakresie transgranicznego transportu, energetyki i telekomunikacji; ochronę i zrównoważone użytkowanie zasobów naturalnych; spójność planów rozwoju miast i wsi na terenach przygranicznych; zapobieganie transgranicznym oddziaływaniom zanieczyszczeń; zintegrowane planowanie przestrzenne oraz oceny oddziaływania na środowisko (Art. 5 ust. 3).

Polska jest pierwszą stroną Konwencji Karpackiej, która podjęła wyzwanie opracowania wytycznych i rekomendacji dla jednostek samorządowych, w zakresie zapisów Art. 5 Konwencji Karpackiej, dotyczącego planowania przestrzennego. Chodzi nie tylko o zachowanie walorów krajobrazowych, ale i o przeciwdziałanie takim negatywnym zjawiskom jak presja zabudowy rozproszonej na tereny, które historycznie były użytkowane rolniczo. Jest to problem w całym kraju, ale w Karpatach ma on szczególnie duże znaczenie, bowiem prowadzi do nieodwracalnych zmian w krajobrazie i środowisku przyrodniczym. Im wyżej pojedyncze zabudowania, domostwa pną się w góry, tym większa jest negatywna presja i oddziaływanie na wartości kulturowe i zasoby przyrodnicze, przede wszystkim zagrożona jest łączność ekologiczna ekosystemów. Wytyczne te są ujęte w Kodeksie Dobrej Praktyki Kształtowania Przestrzeni w Karpatach. Dokument ten  nie jest aktem prawa, co oczywiście nie może czynić go obligatoryjnym dla samorządów. Jest to jednak dokument jaki został z gminami przedyskutowany

Kodeks, to zbiór prostych zasad dotyczących dobrego planowania przestrzennego w Karpatach, jakimi jego twórcy (karpacka Krajowa Grupa Robocza ds. planowania przestrzennego) chcą zainspirować samorządy, mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz środowisko projektantów przy tworzeniu dokumentów planistycznych.

W tej części Informatrium Karpackiego przedstawiamy propozycje rekomendacji dla gmin, które w naszej ocenie mogą znacząco przyczynić się do poprawienia jakości krajobrazu w Karpatach i przeciwdziałać jego degradacji i utracie najcenniejszych wartości. 

KARPATY ŁĄCZĄ
„Karpaty Łączą" to dzisiaj nie tylko projekt oraz jego bogaty dorobek. Wokół idei tego prostego, a jednocześnie bardzo wyrazistego hasła udało się zgromadzić rzesze ludzi, których połączyła troska o wspólne dobro, jakim jest krajobraz przyrodniczy i kulturowy Karpat. Samorządowcy i władze obszarów chronionych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i świata nauki, przedstawiciele biznesu, liderzy lokalnych społeczności, mieszkańcy terenów górskich i turyści – wszyscy oni tworzą dzisiaj wspólnotę idei, której nośnikiem jest hasło „Karpaty Łączą".
Trwające projekty
Informatorium KarpackieTradycyjne pasterstwo
Zielona infrastrukturaKwietne łąki
Zakończone projekty
Karpaty Łączą
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Od ponad 25 lat realizujemy w Polsce misję UNEP, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej.Propagujemy proekologiczne postawy w społeczeństwie i odpowiedzialność za środowisko w biznesie. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest partnerem jednostek administracji publicznej, władz samorządowych, podmiotów oświatowych oraz firm realizujących politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

W latach 2012 -2016 byliśmy liderem projektu "Karpaty Łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej". Jeszcze kilka lat temu hasło „Karpaty Łączą" było jedynie nazwą tego projektu. Na przestrzeni ostatnich lat, wspólnym wysiłkiem partnerów, udało się zmienić nazwę projektu w piękną ideę. Aktualnie Centrum UNEP/GRID-Warszawa samodzielnie oraz wspólnie z partnerami realizuje projekty zgodne z ideą "Karpaty Łączą".
Kontakt
Patrycja Adamska
Kierownik Zespołu Projektów Karpackich
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
tel.: (22) 840 66 64 lub (+48) 698 630 259