Konkursy

W ramach projektu Karpaty Łączą odbywają się dwa konkursy skierowane do lokalnych społeczności Karpat:

W ramach projektu Karpaty Łączą odbywają się dwa konkursy skierowane do lokalnych społeczności Karpat:

TOŻSAMOŚĆ KARPACKA

Celem konkursu jest upowszechnienie informacji o zapisach Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat (Konwencji Karpackiej) oraz wyróżnienie młodzieżowych grup nieformalnych, które w sposób kreatywny zaprezentują osobiste poczucie karpackiej tożsamości, związane z zasobami przyrodniczymi i kulturowymi swojego miejsca zamieszkania. 

Każda nieformalna grupa młodzieżowa przygotuje pracę konkursową, która będzie się składała

  • z wypełnionego formularza Perełek Karpackich na Informatorium Karpackim (instrukcja)
  • prezentacji konkursowej, przygotowanej przez grupę nieformalną w formie filmu, nagrania audio (np. piosenki), komiksu, itp.

W pracy konkursowej powinny być zaprezentowane:

  • zinwentaryzowanie w wybranym obszarze (gmina, wieś, miasto) jak największej liczby zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz umieszczenie ich opisu wraz ze zdjęciami na mapie „Perełki Karpackie”;
  • elementy i/lub obiekty (materialne lub niematerialne), świadczące o karpackiej tożsamości miejsca zamieszkania;
  • emocje i odczucia członków grupy nieformalnej świadczące o ich rozumieniu / pojmowaniu tożsamości karpackiej miejsca zamieszkania;
  • główne walory wybranego obszaru w kontekście karpackich zasobów kulturowych, społecznych, krajobrazowych oraz przyrodniczych.

Konkurs Tożsamość Karpacka został zakończony, a my poznaliśmy już jego laureatów. Dziękujemy za aktywny udział w konkursie!

KARPACKA GMINA

Karpacka Gmina  ma na celu upowszechnienie informacji o zapisach Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat (Konwencji Karpackiej) oraz wyróżnienie Gmin, które uwzględniają cele ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej w swojej polityce rozwoju oraz w realizacji działań własnych.

Każda gmina wypełni formularz z listą zasobów jakimi dysponuje gmina w kontekście zrównoważonego rozwoju. 

Praca konkursowa powinna być przygotowana przez zespół gminy w formie prezentacji multimedialnej
W pracy konkursowej powinny być zaprezentowane:

  • główne walory Gminy w kontekście karpackich zasobów kulturowych, społecznych, krajobrazowych oraz przyrodniczych;
  • pomysł Gminy na rozwój lokalny i działania, bazujące na posiadanych zasobach, zidentyfikowanych w formularzu konkursowym: Karta Zasobów Gminy;
  • dotychczasowe działania Gminy w zakresie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, krajobrazowej i kulturowej Karpat;
  • elementy świadczące o karpackiej tożsamości Gminy.

Konkurs Karpacka Gmina został zakończony. Znamy już jego laureatów. Dziękujemy za udział w konkursie!

 

KARPATY ŁĄCZĄ
„Karpaty Łączą" to dzisiaj nie tylko projekt oraz jego bogaty dorobek. Wokół idei tego prostego, a jednocześnie bardzo wyrazistego hasła udało się zgromadzić rzesze ludzi, których połączyła troska o wspólne dobro, jakim jest krajobraz przyrodniczy i kulturowy Karpat. Samorządowcy i władze obszarów chronionych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i świata nauki, przedstawiciele biznesu, liderzy lokalnych społeczności, mieszkańcy terenów górskich i turyści – wszyscy oni tworzą dzisiaj wspólnotę idei, której nośnikiem jest hasło „Karpaty Łączą".
Trwające projekty
Informatorium KarpackieTradycyjne pasterstwo
Zielona infrastrukturaKwietne łąki
Zakończone projekty
Karpaty Łączą
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Od ponad 25 lat realizujemy w Polsce misję UNEP, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej.Propagujemy proekologiczne postawy w społeczeństwie i odpowiedzialność za środowisko w biznesie. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest partnerem jednostek administracji publicznej, władz samorządowych, podmiotów oświatowych oraz firm realizujących politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

W latach 2012 -2016 byliśmy liderem projektu "Karpaty Łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej". Jeszcze kilka lat temu hasło „Karpaty Łączą" było jedynie nazwą tego projektu. Na przestrzeni ostatnich lat, wspólnym wysiłkiem partnerów, udało się zmienić nazwę projektu w piękną ideę. Aktualnie Centrum UNEP/GRID-Warszawa samodzielnie oraz wspólnie z partnerami realizuje projekty zgodne z ideą "Karpaty Łączą".
Kontakt
Patrycja Adamska
Kierownik Zespołu Projektów Karpackich
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
tel.: (22) 840 66 64 lub (+48) 698 630 259