Forum Gmin Karpackich

 FGK
Fot. Krzysztof Skuła, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Forum Gmin Karpackich to spotkanie przedstawicieli samorządów karpackich gmin, które jest organizowane w ramach projektu Karpaty Łączą. Każde spotkanie jest poświęcone tematyce rozwoju Karpat w kontekście funkcjonowania jednostek samorządowych. Pierwsze spotkanie (2013) dotyczyło perspektyw zrównoważonego rozwoju regionu, w kontekście wdrażania Konwencji Karpackiej, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), spodziewanej nowelizacji Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, oraz nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Gminy uczestniczące w spotkaniu wystosowały stanowisko, podkreślające pilną potrzebę uruchomienia wsparcia dla obszarów karpackich w formie dedykowanego programu rozwojowego. Drugie spotkanie (2015) dedykowano tematyce planowania przestrzennego w Karpatach i postępującej degradacji przestrzeni karpackiej, zatracania wartości krajobrazu kulturowego oraz możliwości przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom przestrzennym.

Trzecie Forum Gmin Karpackich (2016) miało z kilku względów charakter szczególny. Przede wszystkim - 19 czerwca bieżącego roku obchodziliśmy 10 rocznicę wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej ważnej umowy międzynarodowej dotyczącej Karpat – powołanej w tytule projektu Karpaty Łączą Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat. Jest ona jedynym obowiązującym w Polsce aktem prawnym, mogącym stać się podstawą spójnej polityki górskiej, uwzględniającej potrzeby i aspiracje mieszkańców Karpat. Tegoroczne hasło Forum Wspólne gospodarzenie w karpackiej przestrzeni nawiązywało zaś do cyklu szkoleń, jakie przez ostatnie miesiące, w ramach projektu realizowano w gminach karpackich.

 

KARPATY ŁĄCZĄ
„Karpaty Łączą" to dzisiaj nie tylko projekt oraz jego bogaty dorobek. Wokół idei tego prostego, a jednocześnie bardzo wyrazistego hasła udało się zgromadzić rzesze ludzi, których połączyła troska o wspólne dobro, jakim jest krajobraz przyrodniczy i kulturowy Karpat. Samorządowcy i władze obszarów chronionych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i świata nauki, przedstawiciele biznesu, liderzy lokalnych społeczności, mieszkańcy terenów górskich i turyści – wszyscy oni tworzą dzisiaj wspólnotę idei, której nośnikiem jest hasło „Karpaty Łączą".
Trwające projekty
Informatorium KarpackieTradycyjne pasterstwo
Zielona infrastrukturaKwietne łąki
Zakończone projekty
Karpaty Łączą
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Od ponad 25 lat realizujemy w Polsce misję UNEP, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej.Propagujemy proekologiczne postawy w społeczeństwie i odpowiedzialność za środowisko w biznesie. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest partnerem jednostek administracji publicznej, władz samorządowych, podmiotów oświatowych oraz firm realizujących politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

W latach 2012 -2016 byliśmy liderem projektu "Karpaty Łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej". Jeszcze kilka lat temu hasło „Karpaty Łączą" było jedynie nazwą tego projektu. Na przestrzeni ostatnich lat, wspólnym wysiłkiem partnerów, udało się zmienić nazwę projektu w piękną ideę. Aktualnie Centrum UNEP/GRID-Warszawa samodzielnie oraz wspólnie z partnerami realizuje projekty zgodne z ideą "Karpaty Łączą".
Kontakt
Patrycja Adamska
Kierownik Zespołu Projektów Karpackich
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
tel.: (22) 840 66 64 lub (+48) 698 630 259