Podsumowanie III Forum Gmin Karpackich

04.12.2016

 3forum 1

W dniach 1-2 grudnia 2016 w Rzeszowie odbyła się trzecia edycja Forum Gmin Karpackich pod hasłem Wspólne gospodarzenie w karpackiej przestrzeni.

Tegoroczne Forum Gmin Karpackich związane było z 10 rocznicą wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej ważnej umowy międzynarodowej dotyczącej Karpat – powołanej w tytule projektu Karpaty Łączą Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat. Jest ona jedynym obowiązującym w Polsce aktem prawnym, mogącym stać się podstawą spójnej polityki górskiej, uwzględniającej potrzeby i aspiracje mieszkańców Karpat. Tegoroczne hasło Forum Wspólne gospodarzenie w karpackiej przestrzeni nawiązywało zaś do cyklu szkoleń, jakie przez ostatnie miesiące, w ramach projektu realizowano w gminach karpackich.

W trakcie dwóch dni III Forum Gmin Karpackich ponad 120 przedstawicieli samorządów terytorialnych regionu, ekspertów w dziedzinie ochrony przyrody i planowania przestrzennego, architektów oraz urbanistów rozmawiało na temat problemów planowania przestrzennego w Karpatach.

Podczas pierwszego dnia Forum, w trakcie sesji Zrównoważona turystyka w przestrzeni karpackiej oraz Rolnicze wykorzystanie przestrzeni karpackiej dostrzeżono, iż szansą na zrównoważony rozwój terenów górskich może być tradycyjne rolnictwo i turystyka. Podkreślano, iż powinny one bazować na naturalnych walorach Karpat i wykorzystywać je w sposób racjonalny.

Drugi dzień Forum to przede wszystkim dyskusje na temat problemów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni Karpat. Podczas sesji Kształtowanie przestrzeni karpackiej paneliści komentowali zapisy Kodeksu Dobrej Praktyki Kształtowania Przestrzeni w Karpatach, dostrzegając szanse ich wykorzystania w konkretnych działaniach mających na celu poprawę funkcjonowania regionu karpackiego. Dyskutowano również na temat powiązań tego dokumentu z tworzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym.

Akcentem kończącym spotkanie było odczytanie stanowiska wypracowanego w trakcie III Forum Gmin Karpackich. Stanowisko zwraca uwagę na potrzebę dalszego wykorzystania postanowień Konwencji Karpackiej w celu ograniczenia zagrożeń i przyspieszenia rozwoju gmin karpackich. 

Pragniemy, aby potraktowali Państwo III Forum Gmin Karpackich nie tylko jako podsumowanie i uroczyste zakończenie realizacji projektu Karpaty Łączą. Wdrażanie Konwencji Karpackiej wymaga ciągłości działań wielu pokoleń – dlatego w latach kolejnych Centrum UNEP/GRID-Warszawa jako wieloletni partner Sekretariatu Konwencji Karpackiej zamierza kontynuować współpracę z karpackimi samorządami szczebla wojewódzkiego i gminnego, społecznościami lokalnymi, organami i służbami ochrony przyrody oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w Karpatach.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z programem III Forum Gmin Karpackich oraz z prezentacjami wygłoszonymi podczas sesji:

RAMOWY PROGRAM

III FORUM GMIN KARPACKICH 
Wspólne gospodarzenie w karpackiej przestrzeni
Rzeszów, 1-2 grudnia 2016 r. 

 

 

Czwartek, 1 grudnia 2016 

 

10:00 – 10:30    Rejestracja uczestników

10:30 – 11:30

Sesja inauguracyjna

• oficjalne otwarcie III Forum Gmin Karpackich
10. rocznica wejścia w życie Konwencji Karpackiej
prezentacja projektu Karpaty Łączą

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 13:30

Sesja Zrównoważona turystyka w przestrzeni karpackiej  – debata

 

Osoba Prowadząca: Piotr Mikołajczyk - Centrum UNEP/GRID-Warszawa

 

Karol Biedrzycki – Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Turystyki
Zbigniew Niewiadomski - Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Bernadetta Zawilińska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, koordynator Strategii zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan na lata 2015-2020

13:30 – 15:00 Obiad
15:00 – 17:00

Sesja Rolnicze wykorzystanie przestrzeni karpackiej  - debata

 

Osoba Prowadząca: Patrycja Adamska - Centrum UNEP/GRID-Warszawa

 

Jarosław Buczek - baca z Ochotnicy Górnej
Stanisław Flaga - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Stanisław Jurkowski - wójt gminy Ochotnica Dolna
Zbigniew Niewiadomski - Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Jacek Skórka - baca z Caryńskiego, lokalny przedsiębiorca

19:00 Uroczysta kolacja
   

Piątek, 2 grudnia 2016

 

08:00 – 09:00 Śniadanie
09:00 – 11:00

Sesja Kształtowanie przestrzeni karpackiej  - debata

 

Osoba prowadząca: Monika Rusztecka - Centrum UNEP/GRID-Warszawa , przedstawiciel Krajowej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego w Karpatach

 

Agata Ćwik - Uniwersytet Rzeszowski , przedstawiciel Krajowej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego w Karpatach
Krystyna Łazutka - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament Polityki Przestrzennej
Małgorzata Peters - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament Polityki Przestrzennej
Zbigniew Niewiadomski - Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Maciej Nitka - Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP, przedstawiciel Krajowej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego w Karpatach
Monika Kozieł – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, przedstawiciel Krajowej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego w Karpatach

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30– 13:30

Sesja podsumowująca III Forum Gmin Karpackich

 

Osoba prowadząca: Maria Andrzejewska - Centrum UNEP/GRID-Warszawa

 

Adam Hamryszczak - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
Tomasz Miśko – specjalista ds. Funduszy Europejskich z podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego
Bogusław Kida - Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

13:30

Obiad