Przyroda w Konwencji

Gospodarka pasterska w Konwencji Karpackiej i innych dokumentach strategicznych

Fot. Monika Szewczyk, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Do ochrony siedlisk rzadkich, zagrożonych i ginących gatunków dzikiej fauny i flory wszystkie kraje karpackie zobowiązane są postanowieniami Konwencji berneńskiej oraz Konwencji o różnorodności biologicznej, a kraje członkowskie Unii Europejskiej również zapisami Dyrektywy ptasiej i Dyrektywy siedliskowej.

Ochrona przyrody w Konwencji Karpackiej

Fot. Monika Szewczyk, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Wśród celów ogólnych Konwencji Karpackiej (Art. 2) wymieniono zachowanie walorów przyrodniczych Karpat. Użyte w tekście Konwencji sformułowania dotyczące szeroko pojętej ochrony przyrody różnią się w zależności od kontekstu, korespondującego z poszczególnymi dziedzinami i politykami sektorowymi, których dotyczą poszczególne artykuły tematyczne Konwencji.

O protokole o bioróżnorodności do Konwencji Karpackiej

Fot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Protokół o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Konwencji Karpackiej

KARPATY ŁĄCZĄ
„Karpaty Łączą" to dzisiaj nie tylko projekt oraz jego bogaty dorobek. Wokół idei tego prostego, a jednocześnie bardzo wyrazistego hasła udało się zgromadzić rzesze ludzi, których połączyła troska o wspólne dobro, jakim jest krajobraz przyrodniczy i kulturowy Karpat. Samorządowcy i władze obszarów chronionych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i świata nauki, przedstawiciele biznesu, liderzy lokalnych społeczności, mieszkańcy terenów górskich i turyści – wszyscy oni tworzą dzisiaj wspólnotę idei, której nośnikiem jest hasło „Karpaty Łączą".
Trwające projekty
Informatorium KarpackieTradycyjne pasterstwo
Zielona infrastrukturaKwietne łąki
Zakończone projekty
Karpaty Łączą
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Od ponad 25 lat realizujemy w Polsce misję UNEP, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej.Propagujemy proekologiczne postawy w społeczeństwie i odpowiedzialność za środowisko w biznesie. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest partnerem jednostek administracji publicznej, władz samorządowych, podmiotów oświatowych oraz firm realizujących politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

W latach 2012 -2016 byliśmy liderem projektu "Karpaty Łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej". Jeszcze kilka lat temu hasło „Karpaty Łączą" było jedynie nazwą tego projektu. Na przestrzeni ostatnich lat, wspólnym wysiłkiem partnerów, udało się zmienić nazwę projektu w piękną ideę. Aktualnie Centrum UNEP/GRID-Warszawa samodzielnie oraz wspólnie z partnerami realizuje projekty zgodne z ideą "Karpaty Łączą".
Kontakt
Patrycja Adamska
Kierownik Zespołu Projektów Karpackich
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
tel.: (22) 840 66 64 lub (+48) 698 630 259