Karpaty łączą miłośników regionu

Poniższa strona dedykowana jest wszystkim osobom zamiłowanym w Karpatach, którzy chcą się dowiedzieć więcej o walorach przyrodniczych i kulturowych tego obszaru, a także o Konwencji Karpackiej.

Podstawowe informacje nt. Konwencji Karpackiej

Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (Konwencja Karpacka) zakłada działania na rzecz poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego.

Strony Konwencji Karpackiej (Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina i Węgry) zobowiązały się do współpracy na rzecz:

 • ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat oraz ich użytkowania w sposób zrównoważony,
 • koordynowania planowania przestrzennego,
 • zapewnienia zintegrowanego i zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi i dorzeczami rzek,
 • promowania zrównoważonej gospodarki rolnej i leśnej,
 • rozwoju zrównoważonego transportu i infrastruktury,
 • rozwoju zrównoważonej turystyki,
 • promowania bezpiecznych dla środowiska technologii przemysłowych i produkcji energii,
 • zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego i wiedzy ludowej,
 • oceny i monitorowania stanu środowiska,
 • podnoszenia świadomości i edukacji społeczeństwa na temat Karpat.

Polska ratyfikowała Konwencję Karpacką w 2006 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 96, poz. 634). Podpisała również wszystkie dotychczas uzgodnione protokoły tematyczne: o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej, o zrównoważonej gospodarce leśnej oraz o zrównoważonej turystyce w Karpatach.

W module eksperckim można znaleźć więcej informacji o Konwencji Karpackiej

ulotkaKK       Ulotka o Konwencji Karpackiej (pdf)

 

Ponadto w  module można znaleźć informacje o:

 • ciekawych obiektach przyrodniczych i kulturowych w Karpatach;
 • tradycjach i legendach związanych z tym regionem;
 • odbywających się w Karpatach imprezach regionalnych;
 • wędrowaniu po Karpatach;
 • ścieżkach przyrodniczych, szlakach rowerowych oraz szlakach kulturowych, które warto przebyć;
 • tradycyjnym wypasie owiec;

Odwiedzając zakładkę Mapa Miłośników możecie odbyć także wirtualną wycieczkę po Karpatach, zapoznać się z jego walorami przyrodniczymi i kulturowymi, a także dodać na mapie obiekty, które warto odwiedzić, a brakuje ich jeszcze na naszej mapie.

mapa-milosnikow

KARPATY ŁĄCZĄ
„Karpaty Łączą" to dzisiaj nie tylko projekt oraz jego bogaty dorobek. Wokół idei tego prostego, a jednocześnie bardzo wyrazistego hasła udało się zgromadzić rzesze ludzi, których połączyła troska o wspólne dobro, jakim jest krajobraz przyrodniczy i kulturowy Karpat. Samorządowcy i władze obszarów chronionych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i świata nauki, przedstawiciele biznesu, liderzy lokalnych społeczności, mieszkańcy terenów górskich i turyści – wszyscy oni tworzą dzisiaj wspólnotę idei, której nośnikiem jest hasło „Karpaty Łączą".
Trwające projekty
Informatorium KarpackieTradycyjne pasterstwo
Zielona infrastrukturaKwietne łąki
Zakończone projekty
Karpaty Łączą
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Od ponad 25 lat realizujemy w Polsce misję UNEP, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej.Propagujemy proekologiczne postawy w społeczeństwie i odpowiedzialność za środowisko w biznesie. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest partnerem jednostek administracji publicznej, władz samorządowych, podmiotów oświatowych oraz firm realizujących politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

W latach 2012 -2016 byliśmy liderem projektu "Karpaty Łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej". Jeszcze kilka lat temu hasło „Karpaty Łączą" było jedynie nazwą tego projektu. Na przestrzeni ostatnich lat, wspólnym wysiłkiem partnerów, udało się zmienić nazwę projektu w piękną ideę. Aktualnie Centrum UNEP/GRID-Warszawa samodzielnie oraz wspólnie z partnerami realizuje projekty zgodne z ideą "Karpaty Łączą".
Kontakt
Patrycja Adamska
Kierownik Zespołu Projektów Karpackich
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
tel.: (22) 840 66 64 lub (+48) 698 630 259