Karpaty łączą ekspertów

Tworzymy platformę wymiany informacji o Konwencji Karpackiej i o Karpatach. Wprowadź dane do bazy i dołącz do społeczności naukowców, realizujących tu projekty. Poinformuj o publikacjach oraz instytucjach zajmujących się Karpatami.

Zachęcamy do wymiany informacji o Karpatach w zakresie:

  • projektów oraz działań prowadzonych przez instytucje na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat,
  • naukowców zajmujących się działalnością na rzecz Karpat, 
  • protokołów Konwencji Karpackiej oraz działań podejmowanych przez sygnatariuszy na rzecz jej wdrażania,
  • udziału w konsultacjach dotyczących wdrażania Konwencji Karpackiej,
  • prac grup roboczych zajmujących się działaniami na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Karpat,
  • dostępności danych przestrzennych opisujących Karpaty w formie katalogu metadanych.

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź następujące części Informatorium Karpackiego:

Źródła wiedzy o Karpatach

baza nt. naukowców, instytucji, projektów i publikacji związanych z Karpatami

Konwencja Karpacka obszerny zbiór informacji na temat Konwencji Karpackiej w języku polskim   
Wspólnie dla Karpat przestrzeń dla współpracy na rzecz Karpat, między innymi dla grup roboczych powołanych w ramach projektu "Karpaty Łączą"
Dane o Karpatach część poświęcona zbiorom danych przestrzennych dotyczących regionu karpackiego i opisujących je metadanych

KARPATY ŁĄCZĄ
„Karpaty Łączą" to dzisiaj nie tylko projekt oraz jego bogaty dorobek. Wokół idei tego prostego, a jednocześnie bardzo wyrazistego hasła udało się zgromadzić rzesze ludzi, których połączyła troska o wspólne dobro, jakim jest krajobraz przyrodniczy i kulturowy Karpat. Samorządowcy i władze obszarów chronionych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i świata nauki, przedstawiciele biznesu, liderzy lokalnych społeczności, mieszkańcy terenów górskich i turyści – wszyscy oni tworzą dzisiaj wspólnotę idei, której nośnikiem jest hasło „Karpaty Łączą".
Trwające projekty
Informatorium KarpackieTradycyjne pasterstwo
Zielona infrastrukturaKwietne łąki
Zakończone projekty
Karpaty Łączą
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Od ponad 25 lat realizujemy w Polsce misję UNEP, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej.Propagujemy proekologiczne postawy w społeczeństwie i odpowiedzialność za środowisko w biznesie. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest partnerem jednostek administracji publicznej, władz samorządowych, podmiotów oświatowych oraz firm realizujących politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

W latach 2012 -2016 byliśmy liderem projektu "Karpaty Łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej". Jeszcze kilka lat temu hasło „Karpaty Łączą" było jedynie nazwą tego projektu. Na przestrzeni ostatnich lat, wspólnym wysiłkiem partnerów, udało się zmienić nazwę projektu w piękną ideę. Aktualnie Centrum UNEP/GRID-Warszawa samodzielnie oraz wspólnie z partnerami realizuje projekty zgodne z ideą "Karpaty Łączą".
Kontakt
Patrycja Adamska
Kierownik Zespołu Projektów Karpackich
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
tel.: (22) 840 66 64 lub (+48) 698 630 259