Znaczenie Konwencji Karpackiej dla procesu integracji europejskiej

Znaczenie Konwencji Karpackiej dla procesu integracji europejskiej wynika z faktu, że jej Stronami są nie tylko państwa członkowskie Unii Europejskiej, ale również dwa państwa bezpośrednio z Unią sąsiadujące:

  • ubiegająca się o członkostwo w Unii i posiadająca już status kraju kandydującego Republika Serbii (granicząca z dwiema Stronami Konwencji Karpackiej: Rumunią i Węgrami), oraz
  • objęta unijną Europejską Polityką Sąsiedztwa (ENP - European Neighbourhood Policy) sąsiadująca z naszym krajem Ukraina (granicząca aż z czterema Stronami Konwencji Karpackiej: Republiką Słowacką, Polską, Rumunią i Węgrami), która w 2014 r. ratyfikowała Układ stowarzyszeniowy z UE.

Współpraca z obu tymi krajami w ramach Konwencji Karpackiej służy zatem realizacji strategicznych interesów UE dotyczących stabilności, bezpieczeństwa i zapobiegania konfliktom, oraz sprzyja dalszej integracji europejskiej. Szczególne znaczenie ma zacieśnianie współpracy z Ukrainą, która z uwagi na swoją wielkość, położenie, potencjał, podobieństwa kulturowe oraz wspólnotę historyczną jest najważniejszym z punktu widzenia polskiej racji stanu państwem Partnerstwa Wschodniego, określającego wymiar wschodni polityki UE w ramach programu ENP, zapoczątkowanego w 2008 r. działaniami dyplomacji polskiej i szwedzkiej.

Co więcej, przyjęcie przez oba wymienione wyżej państwa postanowień Konwencji Karpackiej oraz jej protokołów tematycznych oznacza w wielu przypadkach przyjęcie części unijnego acquis communautaire znacznie wyprzedzające ich potencjalne członkostwo w UE.

Na przykład postanowienia przyjęte w 2008 r. przez wszystkie Strony Ramowej Konwencji Karpackiej w tematycznym protokole dotyczącym ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat (który od dnia 4 lipca 2013 r. obowiązuje we wszystkich siedmiu państwach regionu karpackiego), a w szczególności rozwiązania przewidziane przyjętym przez wszystkie Strony w 2011 r. Strategicznym Planem Działań na rzecz wdrożenia ww. Protokołu, uwzględniają zapisy obu podstawowych unijnych dyrektyw dotyczących ochrony przyrody, tj. Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywy Siedliskowej) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. Dyrektywy Ptasiej). Zatem wspólne europejskie standardy, dobre praktyki oraz rozwiązania przyjęte w prawodawstwie Unii Europejskiej upowszechniane są dzięki współpracy w ramach Konwencji Karpackiej we wszystkich państwach będących jej Stronami, w tym również tych nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej, jak Republika Serbii i Ukraina.

KARPATY ŁĄCZĄ
„Karpaty Łączą" to dzisiaj nie tylko projekt oraz jego bogaty dorobek. Wokół idei tego prostego, a jednocześnie bardzo wyrazistego hasła udało się zgromadzić rzesze ludzi, których połączyła troska o wspólne dobro, jakim jest krajobraz przyrodniczy i kulturowy Karpat. Samorządowcy i władze obszarów chronionych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i świata nauki, przedstawiciele biznesu, liderzy lokalnych społeczności, mieszkańcy terenów górskich i turyści – wszyscy oni tworzą dzisiaj wspólnotę idei, której nośnikiem jest hasło „Karpaty Łączą".
Trwające projekty
Informatorium KarpackieTradycyjne pasterstwo
Zielona infrastrukturaKwietne łąki
Zakończone projekty
Karpaty Łączą
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Od ponad 25 lat realizujemy w Polsce misję UNEP, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej.Propagujemy proekologiczne postawy w społeczeństwie i odpowiedzialność za środowisko w biznesie. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest partnerem jednostek administracji publicznej, władz samorządowych, podmiotów oświatowych oraz firm realizujących politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

W latach 2012 -2016 byliśmy liderem projektu "Karpaty Łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej". Jeszcze kilka lat temu hasło „Karpaty Łączą" było jedynie nazwą tego projektu. Na przestrzeni ostatnich lat, wspólnym wysiłkiem partnerów, udało się zmienić nazwę projektu w piękną ideę. Aktualnie Centrum UNEP/GRID-Warszawa samodzielnie oraz wspólnie z partnerami realizuje projekty zgodne z ideą "Karpaty Łączą".
Kontakt
Patrycja Adamska
Kierownik Zespołu Projektów Karpackich
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
tel.: (22) 840 66 64 lub (+48) 698 630 259