Zasięg stosowania Konwencji Karpackiej

Zgodnie z Art. 1 ust. 1 Konwencja Karpacka stosuje się do regionu karpackiego, co nie oznacza jednak, że zasięg jej stosowania pokrywa się z obszarem uznawanym za region Karpat w rozumieniu naukowym lub potocznym. Każda ze Stron przy określeniu geograficznego zasięgu stosowania Konwencji na swoim terytorium kierowała się różnymi wybranymi przez siebie kryteriami (np. geograficznymi, społeczno-gospodarczymi).

Z uwagi na powyższe, w niektórych krajach-Stronach stosowanie Konwencji ograniczone jest wyłącznie do obszarów o typowo górskim charakterze (przy składaniu dokumentu ratyfikacyjnego Rumunia złożyła oświadczenie, zgodnie z którym Konwencja nie stosuje się do położonej na terytorium Rumunii części Pogórza Karpackiego oraz do Płaskowyżu Transylwanii), podczas gdy w innych Stronach zakres obowiązywania Konwencji obejmuje również obszar pogórzy. Orientacyjny zasięg stosowania Konwencji Karpackiej prezentujemy na poglądowej mapie.

 MAPA-KK-w-Karpatach2

W Polsce Konwencja Karpacka stosuje się do obszaru 18 612,48 km2 (ok. 6 % powierzchni lądowej kraju), określonego granicami administracyjnymi 200 gmin położonych w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim. Zasięg stosowania Konwencji Karpackiej w Polsce

Zgodnie z Art. 1 ust. 2. Konwencji Karpackiej każda z jej Stron w drodze jednostronnej deklaracji może rozszerzyć geograficzny zakres stosowania postanowień Konwencji i jej protokołów tematycznych na kolejne, dodatkowe części swojego terytorium. Rozszerzenie takie może leżeć w interesie danej Strony i mieć istotne znaczenie dla skuteczności wdrażania Konwencji na jej terytorium, zarówno w przypadku zagadnień, które ze swej istoty wykraczają poza granice administracyjne jednostek objętych aktualnym zakresem stosowania Konwencji (np. kwestie zarządzania wodami dorzeczy), jak też zjawisk, których zasięgu nie da się precyzyjnie określić żadnymi granicami, w tym administracyjnymi (np. dziedzictwo kulturowe Karpat). Jednak takie jednostronne rozszerzenie geograficznego zakresu stosowania postanowień Konwencji musi być uzasadnione niezbędnością takiego rozwiązania dla jej efektywnego wdrażania na terytorium danej Strony. Jak dotąd żadna ze Stron nie dokonała rozszerzenia zakresu stosowania Konwencji i któregokolwiek jej protokołu tematycznego w stosunku do pierwotnie zadeklarowanego obszaru swojego terytorium.

Do pobrania:

Publikacja (w języku angielskim) dotycząca określenia pożądanego zasięgu stosowania Konwencji Karpackiej: Implementing an International Mountain Convention - An Approach for the Delimitation of the Carpathian Convention Area (EURAC, UNEP Vienna – ISCC, 2006) 

KARPATY ŁĄCZĄ
„Karpaty Łączą" to dzisiaj nie tylko projekt oraz jego bogaty dorobek. Wokół idei tego prostego, a jednocześnie bardzo wyrazistego hasła udało się zgromadzić rzesze ludzi, których połączyła troska o wspólne dobro, jakim jest krajobraz przyrodniczy i kulturowy Karpat. Samorządowcy i władze obszarów chronionych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i świata nauki, przedstawiciele biznesu, liderzy lokalnych społeczności, mieszkańcy terenów górskich i turyści – wszyscy oni tworzą dzisiaj wspólnotę idei, której nośnikiem jest hasło „Karpaty Łączą".
Trwające projekty
Informatorium KarpackieTradycyjne pasterstwo
Zielona infrastrukturaKwietne łąki
Zakończone projekty
Karpaty Łączą
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Od ponad 25 lat realizujemy w Polsce misję UNEP, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej.Propagujemy proekologiczne postawy w społeczeństwie i odpowiedzialność za środowisko w biznesie. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest partnerem jednostek administracji publicznej, władz samorządowych, podmiotów oświatowych oraz firm realizujących politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

W latach 2012 -2016 byliśmy liderem projektu "Karpaty Łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej". Jeszcze kilka lat temu hasło „Karpaty Łączą" było jedynie nazwą tego projektu. Na przestrzeni ostatnich lat, wspólnym wysiłkiem partnerów, udało się zmienić nazwę projektu w piękną ideę. Aktualnie Centrum UNEP/GRID-Warszawa samodzielnie oraz wspólnie z partnerami realizuje projekty zgodne z ideą "Karpaty Łączą".
Kontakt
Patrycja Adamska
Kierownik Zespołu Projektów Karpackich
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
tel.: (22) 840 66 64 lub (+48) 698 630 259